กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2563)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<ธันวาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

28 ตุลาคม 2563    UpDateล่าสุด การจับคู่ผังบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) สป.สธ. และ ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ                                                (GFMIS) Version 2560 ปีงบประมาณ 2564  ไฟล์ excel <<Download>>    
                              ไฟล์ pdf สำหรับหน่วยเบิกจ่าย <<Download>> ไฟล์ pdf สำหรับศูนย์ต้นทุน <<Download>> 
      ไฟล์ pdf รหัส 10 หลักตัวหน้าไม่ตรงกัน <<Downloads>>

15 ตุลาคม 2563    แนวทางการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2563 <<Download>>

9 ตุลาคม 2563       สาระสำคัญที่กระทบนโยบายการบัญชีและกรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สป.สธ. <<Download>>

9 ตุลาคม 2563       WorkSheetPlanfin2564 V2.1  <<Download>>  update 9/10/2563

1 ตุลาคม 2563       งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 <<Download>>

ประจำเดือน กันยายน 2563

30 กันยายน 2563    ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   update1/10/2563             
                                <<Download>> <<Download>>  ไฟล์ Excel <<Download>>

28 กันยายน 2563    แจ้งหนังสือตอบข้อหารือการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น  <<Download>>

28 กันยายน 2563    ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข version1 <<Download>> 
                                <<Download>>
                                
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

แจ้งเลื่อนอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับนักบริหารโรงพยาบาล 
จากวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563  <<Download>>  สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้หนังสือเชิญเข้าอบรมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ เวปกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 


13 สิงหาคม 2563    สรุปผลการประเมินคะแนนการส่งงบทดลอง ไตรมาส 3/2563 <<Download>>
           สรุปคะแนนการส่งงบทดลองแม่ข่ายและลูกข่าย <<Download>>
                

7 สิงหาคม 2563      สรุปผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป) ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
                       ไตรมาส 3/2563 <<Download>>

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563  สรุปผลการประเมินวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 3/2563 <<Download>>

31 กรกฎาคม 2563   ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin) 
                          ไตรมาส 3/2563 <<Download>>

30 กรกฎาคม 2563   รุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 3/2563 <<Download>>

30 กรกฎาคม 2563  สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 3/2563  <<Download>>
                                                ไฟล์การคำนวณ <<Download>>

21 กรกฎาคม 2563  ขอเชิญท่านที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างหน่วยบริการฯ ทำแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นการอบรมฯ  <<Click>>


21 กรกฎาคม 2563  เอกสารประกอบการอบรมการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทำบัญชีฯ
                             <<Click>>

13 กรกฎาคม 2563 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างหน่วยบริการฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2563 จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมรุ่นที่ 4 พร้อมกับรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 สถานที่คงเดิม   <<Download>>

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดทำบัญชี
เกณฑ์คงค้างหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๓  <<Download โครงการฯ>>

     รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 3,4,5,6 <<Download หนังสือเชิญ>>    แบบฟอร์มจองห้องพัก      

                              รุ่นที่ 2 เขตสุขภาพที่ 2,9,12  <<Download หนังสือเชิญ>>   แบบฟอร์มจองห้องพัก

                            รุ่นที่ 3 เขตสุขภาพที่ 7,8,10  <<Download หนังสือเชิญ>>   แบบฟอร์มจองห้องพัก

                              รุ่นที่ 4 เขตสุขภาพที่ 1,11     <<Download หนังสือเชิญ>>   แบบฟอร์มจองห้องพัก


        แจ้งรายชื่อลงทะเบียนอบรมโดยใช้แอปพลิเคชั่น Teleconference  ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.   รุ่นที่ 1   รุ่นที่ 2    รุ่นที่ 3   รุ่นที่ 4

         แจ้งรายชื่อลงทะเบียนอบรมรูปแบบในชั้นเรียน 4 รุ่น ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ข้อมูล ณ วันที่  23/07/2563  เวลา 16.30 น.    รุ่นที่2   รุ่นที่3


ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563  กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ฯ (COVID-19)  <<Download>>

ประจำเดือน เมษายน 2563

30 เมษายน 2563 สรุปผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป) ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล 

                               ไตรมาส 2/2563 <<Download>>

29 เมษายน 2563  สรุปผลการประเมินคะแนนงบทดลอง ไตรมาส 2/2563  <<Download>>
                         สรุปคะแนนแม่ข่ายและลูกข่าย <<Download>>

28 เมษายน 2563 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 2/2563 <<Download>>

24 เมษายน 2563  รุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 2/2563 <<Download>>

24 เมษายน 2563 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2/2563 <<Download>>
ไฟล์การคำนวณ <<Download>>

22 เมษายน 2563   ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)
                           ไตรมาส 2/2563   
<<Dowload>>   

                        
 
10 เมษายน 2563  Excel WorkSheet (PLANFIN) ปี 2563 รอบ 2 V1.2   <<Dowload>>
ค่า HGR Planfin 2562 V2  <<Dowload>> 
8 เมษายน 2563      กรอบการบันทึกบัญชีการรับคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง กองทุนคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว
                                    <<Download>>

7 เมษายน 2563   การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563  หนังสือแจ้งเวียน  <<Download>>
                      
Timeline การปรับแผนทางการเงิน Planfin2563 <<Download>>


ประจำเดือน มีนาคม 2563

4 มีนาคม 2563    protest.png แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล 
                           จากเดิม วันที่ 24-27 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563   
                            หนังสือแจ้งเลื่อน <<Download>>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

6 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการประเมินคะแนนงบทดลอง ไตรมาส 1/2563  <<Download>>  
                         สรุปคะแนนแม่ข่ายและลูกข่าย <<Download>>


6 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป) ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
                               ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

3 กุมภาพันธ์ 2563  ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin) 
                               ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

3 กุมภาพันธ์ 2563  กรอบการบันทึกบัญชีประเภทเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2563 <<Download>>

ประจำเดือน มกราคม 2563

28 มกราคม 2563 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

28 มกราคม 2563 สรุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

28 มกราคม 2563 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 1/2563 <<Download>>
                             ไฟล์การคำนวณ <<Download>>

24 มกราคม 2563 รายงานการส่งการจำแนกอายุลูกหนี้ ณ 24 มกราคม 2563 <<Download>>

16 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการแยกอายุลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 <<Download>>     
                              >>> DataChk  <<<

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

26 ธันวาคม 2562 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ ปี 2563 สำหรับการจัดกลุ่มเพื่อประเมินประสิทธิภาพการเงิน <<Download>>

9 ธันวาคม 2562 ปรับ กณฑ์คะแนนการตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นปีงบประมาณ 2563 ายละเอียดเกณฑ์การตรวจสอบงบทดองเบื้องต้นปี 2563  <<DownLoad>>


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

29 พ.ย.62 new2.gifปรับกณฑ์คะแนนการตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นปีงบประมาณ 2563 ายละเอียดเกณฑ์การตรวจสอบงบทดองเบื้องต้นปี 2563  <<Download>>

21 พ.ย.62   กำหนดการส่งงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 <<Download>>

19 พ.ย.62   ปรับเกณฑ์คะแนนการตรวจงบทดลองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2563  <<DownloaD>>

18 พ.ย.62  นื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีการปรับเกณฑ์การตรวจงบทดลองเบื้องต้นใหม่ แต่เนื่องจากมีความล่าช้า ดังนั้นเกณฑ์การตรวจงบทดลองเบื้องต้นมีผลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

15 พ.ย.62  เกณฑ์คะแนน การตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น ปี 2563  <<DownloaD>>

15 พ.ย.62 ขณะนี้หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แล้ว
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 4   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 2871

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics