กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2563)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กรกฎาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข้อมูลย้อนหลัง 

ประจำเดือน สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562  หนังสือสนับสนุน (Fixed Cost) ของรพ.สต. <<Dowload>>  รายละเอียดการตรวจสอบจำนวนและขนาด รพ.สต. <<Dowload>>
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562   ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)
 ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>
26 กรกฎาคม 2562  สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>>
                              ไฟล์ Excel <<Dowload>>
24 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการประเมินสัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้ค่ารักษา ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>>
24 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>> 
                            ไฟล์การคำนวณ <<Dowload>>
24 กรกฎาคม 2562 สรุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 3/2562 <<Dowload>>  ไฟล์ Excel <<Dowload>>
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562 สรุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 2 / 2562 <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>
3 พฤษภาคม 2562  ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)
 ไตรมาส 2/2562 <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>
2 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 2/2562 <<Dowload>>
                                                อัตราส่วนทางการเงิน 7 Plus <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>
1 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 2/2562 <<Dowload>> 
                                ไฟล์การคำนวณ <<Dowload>>
ประจำเดือน เมษายน 2562
22 เมษายน 2562 ปรับกำหนดการส่งแผนทางการเงิน Planfin 2562 <<Dowload>> 
17 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 <<Dowload>>
4 เมษายน 2562 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 <<Dowload>>
1 เมษายน 2562 สรุปผลการประเมินคะแนนงบทดลอง ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>> สรุปคะแนนแม่ข่ายและลูกข่าย <<Dowload>>  ประจำเดือน มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>> 
                      อัตราส่วนทางการเงิน 7 Plus <<Dowload>> ไฟล์ Excel <<Dowload>>
27 มีนาคม 2562 ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)   ไตรมาส1/2562  <<Dowload>>  ไฟล์ Excel <<Dowload>>
26 มีนาคม 2562 แนวทางการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปีหลัง) <<Dowload>> WorkSheet <<Dowload>> 
                         แบบตรวจ 10 ข้อการทำแผนทางการเงิน PlanFin62  <<Dowload>>
22 มีนาคม 2562 รายละเอียดการบันทึกบัญชีส่วนปรับลดค่าแรง ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>>
20 มีนาคม 2562 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>>         การคำนวณ <<Dowload>>
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1- 12 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ 0270.10/ว26 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 <<Dowload>>  
ไฟล์กรอกข้อมูลพื้นฐาน << Dowload>>  ตอบกลับมาทาง E-mail: higmoph@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการประเมินวิกฤตการเงินระดับ 7 ไตรมาส 1 ปี 2562 <<Dowload>>
ประจำเดือน มกราคม 2562
25 มกราคม 2562  เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ 
                            "กรอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างฯ ปี 2562" <<Dowload>> 
                            "แนวทางการตรวจสอบภายใน" <<Dowload>> 
                            "นโยบายด้านการเงินการคลังปีงบประมาณ 2562" <<Dowload>>                        
7 มกราคม 2562 กรอบการบันทึกบัญชีกองทุนทดแทน <<Dowload>>
ประจำเดือน ธันวาคม 2561          
26 ธันวาคม 2561 ให้หน่วยบริการทุกแห่งบันทึกบัญชีส่วนปรับลดค่าแรง ภายในไตรมาสที่ 1/2562  ประมาณการรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี2562 หลังปรับลดค่าแรง  <<Dowload>> 
12 ธันวาคม 2561       2904d6e4881399ab8be2c87f30a453b8.jpg หน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จะมีการจัดประชุมโดยกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ยังไม่กำหนดวัน  
6 ธันวาคม 2561         ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 1 คน   <<Dowload>>  หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม   <<Dowload>>                                                           
                                   รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561   ตอบรับรายชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
                                   กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1                 <<Dowload>>   
                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 (เขตสุขภาพที่ 5,6,9,10,11,12)      <<Dowload>>    ลงทะเบียน <<click>>
                                            แบบฟอร์มการจองห้องพัก รุ่นที่ 1               <<Dowload>>
                                         รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562   ตอบรับรายชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
                                   กำหนดการอบรม รุ่นที่  2                 <<Dowload>>   
                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 (เขตสุขภาพที่ 1,2,3,4,7,8)      <<Dowload>>    ลงทะเบียน <<click>>
                                              แบบฟอร์มการจองห้องพัก รุ่นที่ 2           <<Dowload>>
                                     หมายเหตุ: สำหรับผู้สังเกตการณ์ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 500 บาท   จำนวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท สามารถนำเงินมาชำระได้ที่จุดลงทะเบียน  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561  เลื่อนส่งงบการเงินของรพ.สต. งวดประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2561

(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 4   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 2871

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics